Privacyverklaring Sollicitanten
Versie 1.0 – 21-1-2019

ASK Romein heeft als missie om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en open en eerlijk te zijn over wat wij met uw gegevens doen en wat het doel ervan is. In deze privacyverklaring is omschreven welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt wanneer u solliciteert bij één van de entiteiten die gelieerd zijn aan ASK Romein International BV. Tevens wordt beschreven met welk doel uw persoonsgegevens verzameld worden, welke personen en/of instanties toegang hebben tot uw persoonsgegevens en hoe deze gegevens worden beveiligd.

Voor wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten bij één van de entiteiten die gelieerd zijn aan ASK Romein International BV.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens valt onder ASK Romein International BV. Dit betreft een groep van verschillende entiteiten die allen handelen onder ASK Romein.

Een overzicht van deze entiteiten is terug te vinden op https://askromein.com/contact/.

De centrale verwerking van de persoonsgegevens van alle sollicitanten gebeurd door ASK Romein. De contactgegevens van ASK Romein zijn:

Adres: Belder 80, 4707 RK Roosendaal te Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)165 750 300
E-mailadres: privacy@ask-romein.com
Website: www.ask-romein.com

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens kunnen aan ASK Romein worden verstrekt door uzelf of door een aan ASK Romein verbonden persoon per e-mail, post of via het antwoordformulier op onze website. Het gaat over volgende persoonsgegevens: uw NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, gegevens over opleidingen en certificaten en het cv.
ASK Romein zal deze persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het onderhouden van contact met de sollicitant.
  • Het reageren op gestelde vragen en/of het leveren van gevraagde informatie.
  • Het creëren van selecties van kandidaten voor een vacatures.
  • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure.
  • Het bewaren van gegevens in onze systemen om de sollicitant te kunnen benaderen voor toekomstige relevante vacatures (na toestemming van de sollicitant worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard).
  • Het behandelen van eventuele klachten en het oplossen van geschillen.
  • Het doorlopen van de precontractuele fase en het afsluiten van een (arbeids-) overeenkomst.

ASK Romein verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Indien nodig zal ASK Romein vóór het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met u opnemen, mits wettelijk verplicht, om hiervoor toestemming te vragen. U heeft ten alle tijden, mits wettelijk verplicht, de mogelijkheid om een bezwaar te maken tegen verdere verwerkingen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens die verzameld en/of verwerkt worden voor de hierboven genoemde doeleinden zullen niet langer dan nodig voor het uitvoeren van het doeleinde bewaard blijven. Binnen 4 weken na afronding van het sollicitatietraject worden uw gegevens indien dit niet tot een overeenkomst heeft geleid, verwijderd.

Indien u er toestemming voor geeft zal ASK Romein uw gegevens opslaan in ons systeem om u te kunnen benaderen voor eventuele toekomstige relevante vacatures. Deze gegevens zullen wij maximaal één jaar bewaren, na het verstrijken van deze periode zullen wij uw gegevens verwijderen. U heeft het recht om uw toestemming hiervoor op ieder moment in te trekken.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Medewerkers van ASK Romein krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op basis van het need-to-know-principe. Dit wil zeggen dat enkel medewerkers van ASK Romein die een relatie hebben met de openstaande vacatures toegang krijgen tot uw gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een leidinggevende van een afdeling of een medewerker van de HR-afdeling. Uw gegevens worden enkel verwerkt door ASK Romein en worden niet gedeeld met externe partijen tenzij dit wettelijk verplicht is of voor het sollicitatieproces relevant is. Denk hierbij aan contact tussen een wervings- en selectiebureau dat u met ons in contact heeft gebracht.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

ASK Romein heeft binnen de eigen entiteiten passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Daarnaast wordt er – indien van toepassing – van iedere verwerker contractueel vastgelegd dat hij/zij adequate beveiligingsmaatregelen treft voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij/zij in opdracht van ASK Romein verwerkt.

Uw rechten als sollicitant?

Als sollicitant heeft u diverse rechten welke betrekking hebben op de persoonsgegevens die door ASK Romein worden bewaard. Zo heeft u – binnen de wettelijke kaders – ten alle tijden het recht op inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid en/of verwijdering van de gegevens die wij van u verwerken.

Alle verzoeken, klachten of overige privacy gerelateerde vragen kan u onder vermelding van uw naam, de vacature en een omschrijving van uw verzoek richten aan privacy@ask-romein.com.